Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak

Támogatatás célja

A vállalkozások tiszta üzemű közlekedésének elősegítése vissza nem térítendő támogatással, a tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon gépjármű és kisbusz beszerzéshez. (Kategóriák szerint: M1, M2, illetve N1, N2)

Beruházási támogatás

 • A forrás keretösszege: 30 000 000 000 Ft
 • A támogatás összege: minimum 2 800 000 Ft, maximum 64 000 000 Ft
 • Támogatható projektek száma: maximum 9 375 db
Akkumulátor kapacitás (kWh)M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális támogatási összeg (Ft)M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális nettó elszámolható költség (Ft)
<=412 800 000 Ft11 500 000 Ft
41<X<=593 600 000 Ft14 000 000 Ft
59<4 000 000 Ft20 000 000 Ft
 M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális támogatási összeg (Ft)M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális nettó elszámolható költség (Ft)
<=503 600 000 Ft17 000 000 Ft
50<X<=743 800 000 Ft22 000 000 Ft
74<4 000 000 Ft25 000 000 Ft

A projekt kötelező vállalásai

 • Cél: Teljesen elektromos, a vásárláskor először forgalomba hyelezésre kerülő gépjármű beszerzése, amely lehet M1, M2, illetve N1, N2 kategóriás személygépjármű, kisbusz és kishaszon gépjármű.
 • Számítás mód: A projektek által beszerzett és forgalomba helyezett elektromos meghajtású gépjárművek száma.
 • Alátámasztó dokumentumok: A forgalomba helyezési eljárás során kiállított forgalmi engedély.

Beadási időszak

2024. február 01. – 2025. március 31.

Elektromos autótöltők

Autótöltőn gondolkozik?

Kapcsolatfelvétel
[Kérjük fejtse ki röviden érdeklődésének tárgyát!]

Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak

1. A támogatási kérelem benyújtásának feltételei:

Támogatást igénylők köre
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amelynek alapítása 2021.12.31. vagy ennél korábbi dátumú, és gazdasági társaság esetén a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele1 meghaladja a projekt elszámolható költségét.

Továbbá, támogatási kérelmet kizárólag az az egyéni vállalkozó nyújthat be, akinek az egyéni vállalkozói nyilvántartásában legkésőbb 2023. december 1-éig bejegyzésre került a Taxis személyszállítás (TEÁOR 4932) tevékenység, vagy akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább 2 fő volt.

Támogatási kérelmet nem nyújthat be olyan vállalkozás, melynek a tevékenységei között szerepel a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451) nyújtása.

Érintett GFO-kódok:

 1. 113 (Korlátolt felelősségű társaság);
 2. 114 (Részvénytársaság);
 3. 116 (Közkereseti társaság);
 4. 117 (Betéti társaság)
 5. 226 (Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe)
 6. 231 (Egyéni vállalkozó)
 7. 572 (Nonprofit korlátolt felelősségű társaság)
 8. 573 (Nonprofit részvénytársaság)
 9. 575 (Nonprofit közkereseti társaság)
 10. 576 (Nonprofit betéti társaság)

Konzorciumi formában nincs lehetőség támogatási kérelmet benyújtani.

2. Támogatható tevékenységek részletezése:

A felhívás keretében kizárólag olyan teljesen elektromos, a vásárláskor először Magyarországon forgalomba helyezésre kerülő új gépjármű3 megvásárlása vagy zártvégű pénzügyi lízing keretében való beszerzése támogatható, amely megfelel a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M14 , M25 , illetve N16 , N27 kategóriás gépjárműnek. A felhívás keretében hibrid üzemű gépjármű beszerzése nem támogatható.

Az „N1” és „N2” járműkategóriákba sorolt tisztán elektromos gépkocsi beszerzés esetén meg kell felelni az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltaknak, azaz közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására nem nyújtható csekély összegű támogatás.

3. Igényelhető támogatás mértéke:

 1. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
  • a Budapest régióban: 10 800 000 000 Ft;
  • a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, DélDunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld): 19 200 000 000 Ft

Bármely regionális keret kimerülése esetén a Nemzeti Hatóság a regionális támogatási keretek között az igénylés függvényében átcsoportosíthat.

b) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 800 000 Ft, maximum 64 000 000 Ft.

c) A projekt keretében beszerzett egy gépjármű maximális támogatása nem haladhatja meg az alábbi táblázatban feltüntetett, az egyes gépjármű kategóriák akkumulátor kapacitására vetített értékeket, illetve az egyes kategóriák esetében egy gépjármű elszámolható költsége nem haladhatja meg a táblázatban meghatározott maximális nettó értékeket.

A költségkorláton felüli rész önerőből finanszírozandó.

Akkumulátor kapacitás (kWh)M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális támogatási összeg (Ft)M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális nettó elszámolható költség (Ft)
<=412 800 000 Ft11 500 000 Ft
41<X<=593 600 000 Ft14 000 000 Ft
59<4 000 000 Ft20 000 000 Ft
 M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális támogatási összeg (Ft)M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális nettó elszámolható költség (Ft)
<=503 600 000 Ft17 000 000 Ft
50<X<=743 800 000 Ft22 000 000 Ft
74<4 000 000 Ft25 000 000 Ft

d) Támogatás legfeljebb az alábbi darabszámú gépjárművek beszerzéséhez igényelhető:

 A támogatást igénylő vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évi statisztikai állományi létszáma (fő)A projekt keretében beszerezhető gépjárművek darabszáma (db)
110 főnél kevesebb1 db
210 fő vagy 10 főnél több, de 50 főnél kevesebb5 db
350 fő vagy 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb10 db
4250 fő vagy 250 főnél több16 db

e) A támogatási kérelemben az egy gépjárműre eső maximális elszámolható költségek az alábbiak:

 • M1 kategória (személyautó): 18 000 000 Ft
 • M2, N1, N2 kategória (kisbusz és kishaszon gépjármű): 25 000 000 Ft

5. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok

5.1. Kiválasztási eljárásrend

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. A támogatási kérelmek értékelése a benyújtás sorrendjében folyamatos elbírálás szerint történik.

A kiválasztás az ÁÚF. 3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja fejezet egyszerűsített kiválasztási eljárásra vonatkozó előírása alapján történik, döntés-előkészítő bizottság összehívására nem kerül sor.

5.2. Kiválasztási kritériumok

Azok a támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, és az alábbi kritériumoknak:

 1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok
  • az aláírásra jogosult által AVDH vagy AVDH-DHSZ aláírási szolgáltatással vagy minősített elektronikus aláírással ellátott és a támogatási kérelemhez benyújtott, kapcsolódó nyilatkozat hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került.
  • a támogatást igénylő a felhívásban meghatározott, a támogatás igénybevételére jogosultak körébe tartozik;
  • A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint,

A fenti jogosultsági kritériumok nem hiánypótoltathatóak. Ezért ha a támogatási kérelem nem felel meg ezeknek a szempontoknak, hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok

A fenti jogosultsági kritériumok esetében egy alkalommal hiánypótlási felhívást küldünk, ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható

5.3 Tartalmi értékelési szempontok

A pályázat elutasításra kerül, amennyiben annak tartalma nem felel meg bármely, alább részletezett értékelési szempontnak.

 Értékelési szempontMinősítés (megfelelt/nem felelt meg
1A projekt illeszkedik a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervhezmegfelelt/nem felelt meg
2A vállalt, projekt szintű mérföldkövek és célok a projekt előrehaladásának nyomon követését és a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben foglalt mérföldkövek és célok teljesítését szolgálják.megfelelt/nem felelt meg
3A projekt végrehajtásának módja nem sérti a jelentős károkozás elkerülése követelményét.megfelelt/nem felelt meg
4A projekt tartalma a felhívásban megjelölt dimenziókódnak megfelel.megfelelt/nem felelt meg