Power Charge International Zrt.

TERMÉK SZÁLLÍTÁSI ÉS KIVITELEZÉSI
SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

(FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK SZÁMÁRA)

1           Fogalmi meghatározások

1.1           Az alábbi fogalmakat az itt meghatározottak szerint kell értelmezni.
A „Megrendelés” az egyedi szerződéses feltételeket és adatokat tartalmazó mindkét Fél által elfogadott írásbeli dokumentum (a címétől függetlenül), amely a jelen Szerződéses Feltételekkel együtt alkotja a Felek közötti teljes „szerződés”-t. A félreértések elkerülése végett a 4.1 (i) szerint elfogadott és visszaigazolt Power Charge ajánlat alatt is Megrendelést kell érteni.

A „Fogyasztó” az Európai Parlament és a Tanács 1999. május 25-i, 1999/44/EK számú, a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló irányelvében fogyasztóként meghatározott személyeket jelenti, az irányelv időről időre történő módosításának vagy a helyébe lépő jogszabálynak megfelelően.

A „Munkanap” a magyarországi munkanapokat (banki nyitvatartási napokat) jelenti, 9:00 és 17:00 óra között, a közép-európai időzóna szerint.

A „díj” jelenti mindazokat az egyszeri vagy rendszeres díjakat, árakat, költségeket, vagy bármilyen kompenzációt, amelyet a Megrendelő a megfizet a Power Charge számára. 

Terméknek” minősülnek mindazon áruk, anyagok, berendezések, szoftverek amelyek a jelen Szerződéses feltételekre hivatkozó Megrendelés alapján kerülnek eladásra.

Rendszer” alatt értjük a Termékek integrálásával létrehozott Villamos Energiatároló Rendszert, elektromos autótöltő(k)ből álló állomás vagy egyéb meghatározott funkcióval bíró Termékek összekapcsolt egysége.

1.2           A szerződés szövege további fogalmi meghatározásokat tartalmaz.

2           Szerződéses feltételek hatálya

2.1           A jelen Szerződéses Feltételek alapján a Power Charge (mint („Power Charge” vagy „Vállalkozó”) a Fogyasztónak nem minősülő „Megrendelő” részére a következő szolgáltatásokat nyújtja/tevékenységeket végzi – feltéve, hogy ezek a vonatkozó Megrendelésben rögzítésre kerülnek:

(i)      Termékek leszállítása és eladása;
(ii)     a Termékek Rendszerré – pl. Villamos Energiatároló Rendszer vagy elektromos autótöltő állomás integrálása és telepítése („Kivitelezés”);
(iii)    az kivitelezett Rendszer karbantartási feladatainak ellátása („Karbantartás”).  Az elektromos autótöltő berendezés karbantartására a PowerCharge külön töltőpont karbantartási feltételei vonatkoznak és az ilyen szolgáltatásra külön megállapodást kell kötni. 

2.2           A jelen Szerződéses Feltételek a Power Charge által a Megrendelőnek teljesített valamennyi 1.1 pont szerinti szállításra és kivitelezési munkára vonatkoznak, és a Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződéses Feltételekkel egyetért és azokat korlátozás nélkül elfogadja. A Megrendelő általános beszerzési feltételeinek vagy egyéb feltételeinek az alkalmazhatósága ki van zárva, még akkor is, ha a Power Charge kifejezetten nem utasította el az ilyen Megrendelői feltételeket vagy ha a Power Charge azok ismeretében feltétel nélkül elfogadja vagy végrehajtja a teljesítést.

2.3           A jelen Szerződéses Feltételek bármilyen megváltoztatásához a Power Charge kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges; ugyanez vonatkozik az ilyen hozzájárulás írásbeli formai követelmény megváltoztatására is.

2.4           Nem tartozik a Szerződéses Feltételek hatálya alá

(i)      a Rendszer engedélyezésére vagy kivitelezésére vonatkozó tervek elkészítése és átadása,
(ii)     a Rendszer kivitelezésének engedélyeztetése.

Ezen feltételek biztosítása a Megrendelő feladata és felelőssége vagy arról a Felek külön állapodhatnak meg.

3           Szerződő felek

3.1           A Szolgáltatásokat a Megrendelő részére a Power Charge International Zrt. nyújtja:

Vállalkozás adatai:

Power Charge International Zrt.
Cégjegyzékszám: 02-10-060495, Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 32027327-2-02
Székhely: 7621 Pécs, Citrom utca 2-6.
Fióktelep: 1131 Budapest, Dolmány utca 9.

3.2           A Megrendelő vállalkozás adatai a Megrendelésben kerülnek rögzítésre.

3.3           A Power Charge  és Megrendelő a továbbiakban külön-külön és együtt, mint “Fél” vagy “Felek” kerülhetnek hivatkozásra.

4           Ajánlattétel, szerződéskötés

4.1           Az Ajánlat és a jelen Szerződéses Feltételek közötti ellentmondás vagy eltérés esetén az Ajánlat az irányadó. PowerCharge fenntartja a jogot arra, hogy az Ajánlatában a teljesítést speciális feltételekhez vagy pénzügyi konstrukcióhoz kösse.

A Power Charge jelen Szerződéses Feltételekre hivatkozó ajánlatai nem kötőerejű ajánlatok, kivéve, ha a Power Charge ezt írásban kifejezetten kijelenti. A Power Charge  a kötőerejű ajánlatokat mindaddig módosíthatja, amíg a megkapja a Megrendelő̋ írásbeli megrendelését vagy a Felek a Megrendelésben egyéb módon megállapodnak.

4.2           A Felek között a szerződés csak akkor jön létre, amikor

(i)      a Megrendelő a Power Charge ajánlatát elfogadta (ideértve az előleg vagy díjbekérő összegének kiegyenlítését is) és ezt a Power Charge visszaigazolta; vagy
(ii)     mindkét Fél által aláírt írásbeli Megrendelés létrejöttével.  

A szóbeli megállapodásokat vagy kötelezettségvállalásokat a Power Charge-nak írásban kell megerősítenie ahhoz, hogy azok Power Chargre-ra nézve kötelezőnek minősüljenek. 

4.3           Bármilyen és minden ábra, rajz, minta, specifikáció, termékleírás, termékadatlap, terv és súly-, nagyság- és méretadat vagy a Power Charge által átadott vagy a műszaki vagy kereskedelmi dokumentációjában szereplő összehasonlítható anyag („Értékesítési dokumentáció”) csak tájékoztató jellegű, és nem kötelező érvényű, kivéve, ha a Power Charge írásban kifejezetten másként jelezte. A Megrendelőnek átadott minden Értékesítési dokumentáció a Power Charge kizárólagos tulajdona marad, és azt a Megrendelő nem használhatja semmilyen más célra, mint a szerződés előkészítése vagy teljesítése.

4.4           BÁRMELY ELTÉRÉS VAGY ELLENTMONDÁS ESETÉN A JELEN FELTÉTELEK ÉS A SZERZŐDÉST/MEGRENDELÉS KÖZÖTT, A SZERZŐDÉS/MEGRENDELÉS SZÖVEGE AZ IRÁNYADÓ.

4.5           Az alábbi mellékletek a Szerződéses Feltételek elválaszthatatlan részét képezik:

1. MELLÉKLET – Karbantartási feltételek          

5           Termékek szállítása

5.1           A teljesítés – eltérő rendelkezés hiányában – EXW (Incoterms 2011) paritáson történik, ahol a teljesítés helye a Power Charge telephelye. Ha a Megrendelés kivitelezést is tartalmaz, úgy a teljesítés helye a kivitelezés helyszíne.

5.2           Power Charge jogosult a Megrendelés teljesítését felfüggeszteni, vagy elutasítani, ha a gyártó́ bbármilyen okból nem képes a megrendelt Terméket leszállítani vagy kétség merül fel a Megrendelő fizetőképességével kapcsolatban. A Power Charge ez utóbbi esetre fenntartja magának a jogot arra, hogy a teljesítés folytatását biztosíték adásához vagy előre fizetéshez kösse.

5.3           A Megrendelésben kifejezetten szereplő ellenkező rendelkezés hiányában a Power Charge által megadott bármilyen szállítási dátum vagy szállítási időszak nem kötelező érvényű legjobb becslésnek minősül. Felek ellenkező megállapodása hiányában a szállítási határidők meghosszabbodása esetén elállási jog nem illeti meg, és kárai vagy egyéb igénye érvényesítésére nem jogosult.

A Termékszállításra vonatkozó teljesítés – ha lehetséges – raktárról történik. A raktáron nem található Termékek esetében adott szállítási határidő tájékoztató jellegű, teljesítése a gyártó beszállítási lehetőségeitől függ, és erre tekintettel a Megrendelés teljesítésének időtartama indokolt mértékben meghosszabbodhat.

5.4           A Megrendelő átvételi késedelembe esik, ha nem veszi át a Termékeket a Megrendelésben rögzített szállítási napon vagy legkésőbb attól számított két héten belül a Power Charge általi készre jelentéstől.

Átvételi késedelem esetén vagy a szállításnak a Megrendelő mulasztása miatti bármilyen más késedelme esetén a Power Charge tárolási költséget igényelhet. Megrendelő kötbért köteles fizetni a tárolási költségekre, amelynek mértéke a tárolt Termékek vételárának 0,1%-a a tárolás minden naptári napjára, de nem több, mint naptári hónaponként 1%. A Power Charge jogosult késedelem esetén úgy dönteni, hogy hasonló Terméket szállít, vagy elállhat a szerződéstől.

5.5           A Termékekkel kapcsolatos kárveszély a Termék teljesítés helyére való leszállításakor száll át a Megrendelőre, akkor is ha a kivitelezési munkákkal a Power Charge még nem készült el (pl. ha a Megrendelés alapján a kivitelezés helyén kerül átadásra, úgy a kivitelezés helyére való leszállítással száll át a kárveszély).

A Termék tulajdonjoga a teljes Megrendelés szerinti díj kifizetésével száll át a Megrendelőre, PowerCharge a tulajdonjogát a szerződésből fakadó ellenérték vagy követelés maradéktalan megfizetéséig fenntartja – tekintet nélkül arra, hogy a Termék birtokba adásával a kárveszély átszállt. Megrendelő a Terméket az ellenérték maradéktalan kiegyenlítéséig elidegeníteni, megterhelni, harmadik személy részére bérbe/használatba adni, vagy a fizikai áruval bármi más módon rendelkezni nem jogosult.

A Megrendelő a tulajdonjog fenntartás alatt lévő Termékeket köteles kellő gondossággal kezelni és köteles a  saját költségén megfelelő biztosítást kötni az újkori értéken való pótlásra a tűz, víz és lopás által okozott károsodással szemben. Ha az ilyen Termékeket lefoglalják vagy ha a Power Charge fenntartott jogai bármilyen más módon veszélybe kerülnek, a Megrendelő köteles a harmadik felet a Power Charge tulajdonjogáról tájékoztatni, a Power Charge-ot pedig haladéktalanul értesíteni. A Power Charge-al egyeztetve a Megrendelő megtesz minden szükséges lépést az ilyen veszély elhárítása érdekében.

Ha a Megrendelés a Megrendelő felelősségi körébe tartozó okból szűnik meg, úgy Power Charge visszaveheti a tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket és más módon értékesítheti azokat a Megrendelővel szembeni esedékes követelései kielégítése céljából és a Power Charge-ot megillető bármilyen egyéb jog sérelme nélkül. Ebben az esetben a Megrendelő azonnali hozzáférést biztosít a Power Charge vagy annak megbízottja részére az ilyen Termékekhez, és átadja azokat. Ha a Power Charge átadást követel, ez önmagában nem minősül a szerződés megszüntetésének vagy felbontásának.

5.6           A Termék átvételét az átvevő̋ köteles a szállítólevélen leigazolni, amennyiben semmilyen észrevétellel nem élt, az árut rendben átvettnek kell tekinteni. A Terméket átvevő személyazonosító adatai (különösen: név, személyi igazolvány szám, aláírás) a szállítólevélen rögzítésre kerülnek. Az adatok feltüntetése Megrendelő felelőssége, amennyiben a fent megjelölt adatok feltüntetése hiányzik, a Terméket akkor is rendben átadottnak kell tekinteni.

Ha PowerCharge a megrendelt Terméket Megrendelő alkalmazottja / képviselője / megbízottja stb. részére adja át, az eljáró személy áru átvételére vonatkozó felhatalmazását, eljárási jogosultságát nem vizsgálja. A Megrendelő nevében eljáró fenti személyt olyannak kell tekinteni, mint aki a Termék átvételére jogosult.

5.7           A Termékeket a szokásos módon vagy a Megrendelésben meghatározottak szerint kell csomagolni. Az újra felhasználható raklapok, speciális rekeszek és más különleges csomagolások a Power Charge tulajdonát képezik és azokat a Power Charge elszállíthatja. 

5.8           A Power Charge nem köteles a Termékeket a Megrendelő kérésére harmadik félnek szállítani, kivéve, ha a Felek írásban megállapodnak.

6           Kivitelezési tevékenység

6.1           Ha a PowerCharge Kivitelezési szolgáltatást köteles nyújtani, úgy ezt a Megrendelésnek kifejezetten tartalmaznia kell, ennek hiányában Kivitelezési szolgáltatási kötelezettség a PowerCharge-ot nem terheli. A Kivitelezési szolgáltatások során létrehozandó Rendszer tulajdonságait, műszaki paramétereit a Megrendelés és az Értékesítési dokumentáció tartalmazza. A Power Charge szavatolja, hogy a Kivitelezést a Megrendelésben megállapodott követelményeknek tartalommal készíti el és ajánlja fel átvételre.

6.2           Power Charge szavatolja, hogy:

 1. a szerződésből eredő kötelezettségeit a tőle ésszerűen elvárható gondossággal és szakértelemmel teljesíti;
 2. a szerződéses tevékenységeket kompetens és megfelelő tapasztalattal rendelkező személyek végzik, professzionális módon;
 3. a Kivitelezéssel kapcsolatban a Megrendelő rendelkezésére bocsátott bármely anyag vagy dokumentáció mentes Harmadik felek jogaitól (a Szellemi Tulajdonjogokat is beleértve), amelyek megakadályoznák, nehezítenék, illegálissá vagy lehetetlenné tennék a Power Charge által biztosított felhasználási jogok gyakorlását, a szerződésben és az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott korlátozásokkal.

6.3           Megrendelő tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Power Charge alvállalkozókat és egyéb közreműködőket alkalmaz a Szolgáltatások nyújtása érdekében. Power Charge  az ilyen alvállalkozókért és a teljesítményükért felelősséggel tartozik.

6.4           Rendszer átadás-átvétele

6.4.1           Power Charge a Megrendelőnek a tesztelést megelőzően egy oktatás formájában bemutatja az Rendszert amelynek során a szerződéses követelményeknek való megfelelést demonstrálja.

A Rendszert a Felek tesztek lefolytatásával ellenőrzik. A tesztek során tapasztalt hibákat Megrendelő folyamatosan jelenti a Power Charge felé, aki a hibát kijavítja és a vonatkozó tesztet a Felek ismételten lefolytatják. A tesztek sikeres lefolytatásával a Rendszer elfogadottnak minősül. Elfogadottnak minősül továbbá a Rendszer akkor is, ha a Megrendelő a Rendszert üzembe helyezi. 

6.4.2           Megrendelő vállalja, hogy az átadás átvételen olyan képviselő megjelenését biztosítja, aki a Power Charge-al együttműködik és aki jogosult az elfogadásról nyilatkozni.

6.4.3           Az átadás-átvételi eljárás menetét és eredményeit a Felek azonnal (a helyszínen) jegyzőkönyvben rögzítik, amit a Felek képviselői aláírnak. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozatok elfogadásnak vagy kifogásnak minősülnek.

7           Karbantartási szolgáltatások

7.1           A Rendszerre vonatkozóan Power Charge az 1. melléklet szerinti feltételekkel nyújtja a Karbantartást.

7.2           Karbantartás kizárólag a Power Charge által Kivitelezett-, sikeresen átvett Rendszer vonatkozásában nyújtható, ha a Termékek vételárát és a Kivitelezési díjat, valamint a szerződésben megállapodott egyéb díjakat és költségeket a Megrendelő megfizette.

8           Hibás termékkel kapcsolatos rendelkezések

8.1           Szállított Termékekre vonatkozó szavatosság/jótállás

A Termékekre vonatkozó jótállás az adott Termékre vonatkozik, időben korlátozott és különböző a Kivitelezett Rendszerre vonatkozó jótállástól.   

8.1.1           Power Charge a Termékekre vonatkozóan a honlapján közzétett időtartamú jótállást vállal a Megrendelő felé, amelyet cserealkatrész biztosítással – adott esetben a Termék cseréjével – teljesíti. Konkrét időtartam megjelölésének hiányában 1 év jótállás az irányadó. Power Charge a holnapon közzétett jótállási időktől eltérő időtartamú jótállást kizárólag külön egyedi írásbeli megállapodás és feltételek mellett nyújt.

8.1.2           A Megrendelői igény teljesítésének együttes feltételei:

 • a jótállási idő kezdetét Termékenként vagy Termék típusonként a holnapon közzétett lista tartalmazza;
 • a Terméket a Megrendelő  a Power Charge-tól vásárolta közvetlenül;
 • a Termék telepítését arra jogosult képesítéssel rendelkező és a Power Charge által elismert szakember végzi a telepítési utasítások betartásával;
 • a Termék a telepítéskor a gyártó vagy a Power Charge rendszerében regisztrálásra kerül, ha ezt az Értékesítési dokumentáció előírja;
 • az üzemeltetés körülményei és az üzemeltetés az x  Értékesítési dokumentáció szerint történik, ideértve a rendszeres karbantartásokat;
 • a Termék egyes kopó alkatrészeire és speciális alkotórészeire (pl. akkumulátor pakkok) külön feltételek lehetnek érvényesek;
 • a Termék használata rendeltetésszerűen történik;
 • egyéb Értékesítési dokumentációban feltüntetett feltétel.

Ezen túlmenően egyes energia-tároló Termékek esetén a  Power Charge nem felelős az alábbi esetekben:

 • Helytelen töltés; túltöltés; helytelen aktiválás;
 • Az akkumulátor lemerült állapotban hagyása;
 • Az akkumulátort ütközés vagy más miatt ért fizikai károsodás; az akkumulátor burkolatának bármilyen módon való felnyitása; helytelen karbantartás;
 • A jármű elektromos alkatrészének vagy áramkörének hibás működése vagy meghibásodása;
 • 60 °C feletti legnagyobb hőmérséklet az akkumulátort magában foglaló területen vagy helytelen tárolás.

8.1.3           Termék meghibásodás esetén a Power Charge által elismert szervíz szakembere jegyzőkönyvben nyilatkozik a jótállási igényről, az igényelt alkatrészről, valamint a fenti feltételek igazolásáról és az azt bizonyító okmányok másolatban történő csatolásáról. A Power Charge képviselője helyszíni ellenőrzést végezhet vagy további információt (fénykép, igazolás, számla-másolat, jótállási jegy, jegyzőkönyv másolat) kérhet.

8.1.4           A meghibásodott alkatrészt vagy a kicserélni kívánt Terméket minden esetben a Megrendelő költségén kell eljuttatni a Power Charge-hoz (Power Charge székelyére vagy legközelebbi Magyarországi telephelyére).

8.1.5           A jótállás keretében és a feltételek teljesítése esetén a Power Charge cserealkatrészt biztosít, amely a Power Charge által megjelölt telephelyen vehető át vagy a teljes Termék kicserélésre kerül a cserealkatrészre vonatkozó feltételek szerint.

8.2           Kivitelezett Rendszerre vonatkozó rendelkezések

8.2.1           Ha a Megrendelő a Rendszerre vonatkozóan  igénybe veszi a Karbantartási szolgáltatásokat, úgy ezen szolgáltatás időtartama alatt a Power Charge jótáll a 6.1 pontban vállalt szavatosság teljesüléséért és a Rendszerrel kapcsolatos hibás Kivitelezésből fakadó hibákat saját költségén kijavítja.

A Rendszerre vonatkozó jótállás kizárólag a Kivitelezés hibáira vonatkozik. A Rendszert alkotó egyes Termékekre továbbra is a 8.1 pontban foglaltakat kell alkalmazni.

8.2.2           A Rendszerre vonatkozóan a 7.2.1 pont szerinti jótállás megszűnik, ha a Power Charge által nyújtott Karbantartás bármely okból megszűnik.

8.3           Az azonosítható́ szavatossági/jótállási igény esetén a hibákat indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb két (2) héten belül be kell jelenteni Power Charge felé. A rejtett hibákat indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a felfedezésüktől számított két (2) héten belül be kell jelenteni Power Charge felé. Az értesítéseket írásban kell megküldeni a hiba megjelölésével.

8.4           A fentieken túl a Power Charge a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizár minden további szavatosságot vagy szavatossági/jótállási igény miatti felelősséget, ideértve bármely Megrendelésben nem rögzített jogszabálynak vagy szabványnak való megfelelés biztosítását.

9           Díjak és megfizetésük

9.1           A Termékek vételárát, a kivitelezési díjakat és egyéb díjakat a Megrendelés tartalmazza.

A Megrendelésben meghatározott árak nem tartalmazzák a mindenkor hatályos általános forgalmi adót, továbbá semmilyen egyéb adót, vámot és illetéket, kivéve, ha az a Megrendelésben ez kifejezetten fel van tüntetve. Megrendelésben szereplő nettó árra a mindenkor érvényes törvény szerinti általános forgalmi adókulcs kerül felszámításra.

9.2           Ha a Megrendelés másként nem rendelkezik, az alábbiak szerint jogosult Power Charge számlázni:

(i)      a vételárat az adott Termék leszállításakor;
(ii)     a Kivitelezési díjat akkor amikor a Rendszer elfogadottnak tekintendő (ld. 6.4.1 pont);
(iii)    a Karbantartási díjakat az 1. melléklet szerint.

9.3           A számla megfizetésére a Megrendelő a kézhezvételtől számított 8 naptári napos (vagy a Megrendelés szerinti) határidőben köteles banki átutalással a számlán megjelölt Power Charge bankszámlaszámra. Ha a számla devizában kerül kiállításra, akkor abban a devizában is kell kiegyenlíteni a Power Charge által a számlán jelzett számlaszámra. A számla kiállításakor az Megrendelésben szereplő devizában meghatározott ár forintra történő átváltása a Power Charge mindenkori számlavezető bankjánál érvényes deviza eladási árfolyamon történik. A pénzügyi teljesítés akkor számít megtörténtnek, ha a kiszámlázott összeg Power Charge bankszámláján jóváírásra került.

9.4           A Megrendelő szerződésszegő magatartása (pl. bejelentés elmulasztása, 5 munkanapot meghaladó fizetési késedelem) esetén Power Charge  jogosult (egyéb szerződéses jogai érintetlenül hagyása mellett) a Megrendelések vagy szolgáltatások tekintetében részben vagy egészben felfüggeszteni a szerződésszegés megszüntetéséig.

10       Szerződés időtartama, megszüntetése

10.1       Hacsak a Megrendelés másként nem rendelkezik, a Power Charge fenntartja a jogot, hogy bármely Megrendeléstől  a teljesítés megkezdése előtt indokolás nélkül elálljon.

10.2       Mindkét Fél fenntartja a jogot, hogy a szerződéstől (azaz az érintett Megrendelésektől) súlyos szerződésszegésre való hivatkozással azonnali hatállyal elálljon, az alábbi feltételekkel:

A Fél a szerződésszegő Felet köteles írásban felhívni a szerződésszerű állapot helyreállítására legalább 15 (tizenöt) naptári napos (Megrendelő fizetési késedelme elmulasztása esetén 5 (öt) munkanapos) türelmi idő alkalmazásával. Ha a türelmi idő eredménytelenül telik el, úgy az azonnali azonnali hatályú elállási jog újabb írásbeli nyilatkozat megküldésével gyakorolható.

10.3       Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:

(a)  bármely Fél részéről a titoktartási-, szerzői jogi-, munkatárs-védelmi rendelkezések vagy a szerződés olyan lényeges kötelezettségének megszegése, amely nélkül a másik Fél ésszerűen nem kötötte volna meg a szerződést.

(b) Megrendelő részéről a díj fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegése.

(c)  a szerződésben meghatározott egyéb lényeges feltétel megszegése, ha azt a szerződésszegő Fél a másik Fél legalább 30 napos türelmi időt biztosító írásbeli felszólítása nyomán sem orvosolja;

(d) bármely Féllel szemben felszámolási, adó, eltiltási, kényszertörlési vagy olyan eljárás indul, vagy olyan eljárás alatt áll, mely a Felek között hatályos szerződés teljesítését már előre láthatólag, vagy konkrétan veszélyezteti.  Ugyanez a helyzet akkor is, ha és amennyiben bármelyik Fél maga ellen csődeljárást kér, vagy végelszámolási eljárást indít.

10.4       A Fél dönthet úgy, hogy a másik Fél súlyos szerződésszegése miatt a szerződést felmondással szünteti meg, amely esetben a már szállított Termékek és nyújtott szolgáltatások és ellenértékük nem fizetendő vissza, hanem azzal a Felek a megszűnés napjával számolnak el. 

10.5       Felek a szerződés megszűnése esetére megállapodnak, hogy a megszűnéstől számított 15 (tizenöt) napon belül egymással pénzügyileg elszámolnak.

10.6       Ha a szerződés súlyos szerződésszegés következtében szűnik meg, a szerződésszegő fél köteles a szerződés megszűnéséből eredően a másik félnek okozott károkat a szerződés rendelkezései szerint megtéríteni.

11       Felelősség

11.1       Felek megállapodnak, hogy ha a Power Charge olyan okból szegi meg a szerződést, amelyért felelős, úgy az okozott kárt a jelen 11. fejezet szabályai szerint köteles megtéríteni.

11.2       Power Charge kártérítési felelőssége nem terjed ki a közvetett vagy következményi károkra, függetlenül attól, hogy arról Power Charge előre tájékoztatva volt-e vagy, hogy arról volt-e vagy lehetett-e volna tudomása. Közvetett vagy következményi károk alatt a Felek különösen (de nem kizárólagosan) az elmaradt hasznot, elmaradt vagyoni előnyt vagy bevételt, a szerződésre tekintettel, de annak hatálya alá nem tartozó beruházások költségeit, a termeléskiesést vagy a szerződés teljesítése nyomán elérendő költségcsökkenés elmaradását.

11.3       Minden egyéb Power Charge felelősségi körébe tartozó kár (ideértve a harmadik felek által a Megrendelővel szemben érvényesített igényekért való helytállási kötelezettséget) vagy igények esetében – ahol a felelősség korlátozását  jogszabály nem tiltja – a Power Charge teljes aggregált felelősségének felső határa egyenlő

(i)   a Megrendelésben feltüntetett egyszeri dÍjak nettó összegével;
(ii)  Karbantartási szolgáltatásokkal kapcsolatos kárigény esetén az egy évre számított nettó Karbantartási díj összegével.             

11.4       A szerződésen alapuló kártérítési igényekből eredő követelések a tudomásszerzéstől számított 6 hónapon belül, de legkésőbb a követelés alapjául szolgáló esemény bekövetkezésétől számított 12 hónapon belül elévülnek.

12       Titoktartás

12.1       A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés tartalmát, továbbá az együttműködésük keretei között folytatandó tevékenységüket teljes körűen, továbbá a szerződés keretei között, valamint azt megelőzően – akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb módon – átadott műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot – ideértve, de nem csak erre korlátozva know-howt, eljárásokat, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat – („Bizalmas Információ”) bizalmasan kezelik, azt harmadik személlyel nem közlik, nyilvánosságra nem hozzák, nem másolják, nem reprodukálják, kivéve ha ahhoz az átadó Fél előzetesen írásban hozzájárult.

12.2       A fenti 12.1 pont korlátozásai nem érvényesek az olyan információkra, (a) amelyeket a Bizalmas Információt fogadó́ Fél a közlő Fél Bizalmas Információira való́ hivatkozás nélkül hoz létre, vagy jogszerűen, korlátozás nélkül kap olyan harmadik féltől, aki jogosult az ilyen Bizalmas Információk átadására; (b) amelyeket a nyilvánosság számára az információt fogadó́ Fél szerződésszegése nélkül tettek hozzáférhetővé́; (c) amelyek a közlés időpontjában az információt fogadó́ Fél számára korlátozás nélkül ismertek voltak; (d) vagy amelyekkel kapcsolatban az információt átadó́ Fél írásban közli, hogy azok korlátozás nélkül átadhatók.

12.3       A Felek a velük munkaviszonyban, tagsági jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, megbízottjaik, vagy bármely egyéb jogcímen nevükben eljárók magatartásáért – ideértve a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget is – úgy felelnek, mintha maguk jártak volna el.

13       Záró és vegyes rendelkezések

13.1       Viszonteladás tilalma

A Megrendelő a Termékek, a Rendszer és a szolgáltatások végső felhasználója és nem jogosult azoknak a harmadik személyek számára való tovább-értékesítésére vagy tovább-adására vagy harmadik személy számára való bármely módon átengedésre, a Power Charge kifejezett előzetes hozzájáruló nyilatkozata nélkül. Ez nem vonatkozik a Termékkel fejlesztett vagy tárolt energia továbbadására vagy továbbértékesítésére (amely teljes egészében a Megrendelő felelőssége).

13.2       Vis maior

E pont értelmezésében vis maior eseménynek minősül az érintett Fél érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen (i) az Alaptörvény szerinti különleges jogrendnek minősülő helyzet vagy egyéb katasztrófahelyzetnek minősíthető helyzet, függetlenül a különleges jogrend tényleges kihirdetésétől vagy a katasztrófa kinyilvánításától; (ii) sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, a Fél munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével.

Egyik Fél sem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt az előző pontban meghatározott vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni.

Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.

Ha a vis major esemény nem teszi lehetetlenné a szerződés teljesítését, de késlelteti azt, a teljesítési határidő meghosszabbodik legalább a vis major esemény okozta késedelem időtartamával.

13.3       Értesítések

13.3.1       A szerződés módosítására, felmondása, vagy annak hatályára vonatkozó értesítéseket a Feleknek a szerződés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában személyesen kell átadni átvételi elismervény ellenében, vagy fax útján kell elküldeni, vagy futárral illetőleg a postai kézbesítés időpontját feltüntető tértivevényes levélben, bérmentesítve küldött küldeményben kell eljuttatni, amelyet a szerződésben megjelölt, megfelelő postai és/vagy faxszámokra (vagy más olyan címre, illetve faxszámra, amelyről valamelyik Fél szabályszerűen értesítette a másik Felet) kell eljuttatni.

Ellenkező bizonyíték hiányában minden értesítés kézbesítettnek tekintendő:

 • személyes átadás esetén, amikor az előző pontban hivatkozott címen átvételi elismervény ellenében átadják;
 • faxon való továbbítás esetén, az átvitel visszaigazolt befejezésekor.

Felek az értesítési elérhetőségüket a másik Fél részére 5 munkanappal megelőzőleg kézbesített értesítés útján jogosultak megváltoztatni.

13.3.2       Egyebekben a Felek megállapodnak, hogy az észrevétel kezelő rendszerben és elektronikus levélben egymásnak küldött nyilatkozatokat érvényesnek és hatályosnak tekintik, a 13.3.1 pontban foglalt esetek kivételével.

13.4       A Felek képviselői vagy kapcsolattartói kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről egymást és gazdasági vezetőiket haladéktalanul értesíteni, és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükben történt változásról Felek egymást értesítik.

13.5       Irányadó jog

A szerződésre Magyarország jogát kell alkalmazni.

13.6       Vitarendezés

Felek a felmerült vitáikat elsősorban operatív kapcsolattartóik vagy vezető tisztségviselőik útján kívánják rendezni. Ha ez a szintű vitarendezés bármely Fél álláspontja szerint nem vezethet eredményre, vagy a vita felmerülésétől számítva 5 munkanap eredménytelenül eltelt, a Fél a vita rövid összefoglalásával a vita tényéről feljegyzést készít, amelyet továbbít a szerződés aláírására jogosult képviselői részére.

Ha Felek a felmerült vitás kérdést nem tudják a fentiek szerint békés úton rendezni, úgy bármelyik Fél a vita felmerülésétől számított 15 nap elteltével bírósághoz fordulhat.

13.7       A szerződés teljessége

A szerződés, az arra hivatkozó megállapodások, azok valamennyi mellékletei együttesen képezik a teljes szerződést, amely a Felek között a szerződés tárgyában létrejött, és egyidejűleg hatálytalanít a Felek között létrejött minden korábbi írott és szóbeli megállapodást és nyilatkozatot.

Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésekor semmi egyebet nem vettek figyelembe, mint a szerződés (ideértve a szerződés által, vagy arra hivatkozott dokumentumok) rendelkezéseit, illetve tartalmát.

13.8       Referencia használat

Sikeresen teljesített Termék szállítás vagy elfogadott Rendszer kivitelezés esetén a Power Charge jogosult a Megrendelő cégnevét és logo-ját a holnapján, valamint marketing anyagaiban (ideértve a potenciális ügyfelek felé tett ajánlati dokumentációban) feltüntetni, tovább jogosult az adott projektből a Megrendelővel egyeztetett tartalmú esettanulmányt, rövid projekt ismertetést közzétenni. Megrendelő az esettanulmány vagy projekt ismertető jóváhagyását alapos indok nélkül nem tagadja meg, illetve tudomásul veszi, hogy ha a megküldött szövegre 15 naptári napon belül nem reagál, úgy a jóváhagyás megadottnak tekintendő.

1. számú melléklet

KARBANTARTÁSI FELTÉTELEK

A jelen melléklet a Power Charge International Zrt. villamos energiatároló rendszer szállítási és kivitelezési szerződéses feltételeinek („Szerződéses Feltételek”)  elválaszthatatlan részét képezi és a Karbantartási szolgáltatásokra a Szerződéses Feltételeket az itt meghatározott kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

 1. Karbantartás nyújtásának feltételei

1.1 Power Charge Karbantartást az általa kivitelezett Rendszer vagy általa szállított egyedi Termék vonatkozásában nyújt.

1.2 Karbantartások megkezdésének együttes feltételei:

 • vonatkozó szerződéses megállapodás létrejötte (pl. Megrendelés);
 • sikeres Rendszer elfogadás (átadás-átvétel során vagy egyébként a Rendszer elfogadottnak tekintendő)
 • az szerződésben megállapodott előre fizetendő Karbantartási díj megfizetése.

1.3 Karbantartás érdekében a Megrendelő feladata:

 • fizikai és távoli (Interneten keresztüli) hozzáférés biztosítása;
 • együttműködés a hibaesemények elhárítása során kapcsolatos információk biztosítása, Szolgáltatói kérdések megválaszolása.

2. Karbantartási szolgáltatások

A Karbantartás az alábbi tevékenységeket tartalmazza:

Szolgáltatás megnevezése és leírása
Rendszeres karbantartási feladatok elvégzése
– Termékre vonatkozó gyártói előírások szerinti gyakorisággal és szakértelemmel
– ellenkező megállapodás hiányában a kiszállási díjat nem tartalmazza    
Rendszer támogatás *
– szolgáltatásba bevont Rendszer tekintetében hibabejelentéseket fogad és meghatározott hibaelhárítási szolgáltatásokat teljesít
– hibának minősül ha a Rendszerre vonatkozó valamely követelmény a Power Charge általi kivitelezés miatt nem teljesül
– ellenkező megállapodás hiányában a kiszállási díjat nem tartalmazza  
 
Egyéb eseti szolgáltatások
 
 
Kiszállási díj – 120,- Ft / km + ÁFA
Ha bármely okból kiszállásra van szükség, (ideértve a kézikönyv szerinti fizikai karbantartási feladatok ellátását is), úgy a következő díj kerül felszámításra minden utazott kilométer után
– Budapesten kívül alkalmazandó
– a távolságot Budapesti kiindulást alapul véve kell kiszámítani (ha az indulás közelebbről történt, akkor a közelebbi helyszínt)  

* A Power Charge a hibabejelentéseket elektronikus levélben fogadja a helpdesk@powercharge.hu email címen. A hibabejelentésbe a Megrendelő minden általa ismert hibajelenséget, tényt, körülményt, adatot, valamint a töltőberendezés beazonosításához szükséges műszaki adatokat köteles megadni.

A Power Charge vállalja, hogy a beazonosítható hibák elhárítását a beérkezést követő második Munkanap végéig megkezdi. Megkezdésnek minősül a távoli hibaelhárítás megindítása is. A hibaelhárítás során elsősorban távoli hibaelhárítást kell érteni. Helyszíni kiszállás esetén a Power Charge a Megrendelővel előzetesen egyeztet. Kiszállási díj felszámításra kerülhet.

3. Egyéb rendelkezések

3.1 Időtartam.
A Karbantartás kezdő időpontja a Rendszer elfogadásának napja. Időtartama a kezdő időponttól számított 12 hónap határozott időtartam.

3.2 Automatikus megújulás.
Az első 12 hónapos időtartam lejártát követően a Karbantartás automatikusan és folyamatosan megújul újabb 12 hónapos határozott időtartamokra mindaddig amíg bármelyik Fél legalább 30 naptári nappal az aktuális 12 hónapos időtartam vége előtt írásban nem jelzi a másik Félnek, hogy a további megújulást nem kívánja. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén a Karbantartásra vonatkozó szerződés újabb 12 hónapos időtartamra meghosszabbodik.

Időben közölt megszüntetés esetén a Szerződés az aktuális 12 hónapos időtartam utolsó napján szűnik meg.

Ha a Felek a Megrendelésben más határozott Karbantartási időtartamban állapodtak meg, úgy automatikus megújulás esetén ezen megállapodott időtartamra újul meg a Karbantartásra vonatkozó szerződés.

3.3 Karbantartási Díj.
A Karbantartásra vonatkozó rendszeres díjat a Megrendelés tartalmazza, egyéb szolgáltatás vagy kiszállás igénybevétele esetén pedig a Felek külön megállapodása vagy a Power Charge által közzétett díjszabás az irányadó.

A rendszeres díjak (pl. éves díj) egy összegben kiszámlázásra kerülnek és előre fizetendők a rendszeres díj által lefedett időszakra vonatkozóan. Első ízben a Rendszer elfogadását követően számlázhatja a Power Charge.

Automatikus megújulás esetén a Power Charge akkor számlázhatja ki a lenti 3.4. pont szerinti Indexált díjat, ha a  megújulás lemondására nyitvaálló határidő eltelt.

3.4 Indexálás.
A Karbantartási díjakat a megfizetett díj által lefedett időszakot kővető első nappal (azaz pl. automatikus megújulás esetén a megújult időszak első napjával) jogosult a Power Charge megemelni az alábbiak szerint.

Az emelés maximális mértéke a megújulás napját megelőző naptári hónapban a KSH által közzétett 12 hónapos éves átlagos fogyasztói árszintemelkedés mértéke.

Automatikus megújulás esetén a Szolgáltató a megemelt összeget jogosult számlázni. 

3.5 Megszüntetés.
A Karbantartás a Szerződéses Feltételek szerint mondható fel a határozott időtartam alatt, de elállásra, felbontásra nincs lehetőség.